Hummelo is anno 2010 een dorp dat in het centrum wordt doorkruist door twee doorgaande verbindingen. Deze situatie is dermate ongewenst dat het provinciaal bestuur heeft besloten om de onvoltooide rondweg aan de zuidzijde van het dorp door te trekken aan de westelijke zijde. Dit plan valt bij een aantal inwoners in goede aarde, maar voor anderen is het een teleurstelling.

In de startbijeenkomst van de Dorpsraad op 4 november 2008 is het onderwerp rondweg daarom bewust uit de gedachtewisseling gehouden om het sentiment tussen voor- en tegenstanders niet te laten domineren in een gezamenlijke vraagstelling naar de toekomst van het dorp. Het is iedereen echter duidelijk dat als er een rondweg komt (ten noorden, zuiden, oosten of westen van Hummelo) deze ingreep gevolgen zal hebben voor de inrichting van het dorp.

Dorpsplein of pleinfunctie?

De aanleg van een centraal in het dorp gelegen dorpsplein is een grote wens van de inwoners van Hummelo. Tijdens de startbijeenkomst bleek dat het realiseren van een dorpsplein de hoogste prioriteit heeft. Op dit plein staat de ontmoetingsfunctie cencentraal. Dit geldt zowel voor de inwoners van het dorp als voor recreanten. Verder moeten er kleinschalige evenementen kunnen worden georganiseerd. Te denken valt aan de mogelijkheid om de volksfeesten (centraal) op het plein te organiseren. Maar ook voor een kerstmarkt, kunstmarkt, antiekmarkt of een openluchtconcert is een plein een goede locatie. Daarnaast geldt dat een plein ook nieuwe functies zal aantrekken. Hierdoor draagt een plein tevens bij aan de versterking van de uitstraling van het dorp.

Tijdens de startavond voor dit dorpsplan waren er nog geen ideeën over de wijze waarop het kerkgebouw bij evenementen betrokken zou kunnen worden. In het vervolg van de acties van de werkgroepen bleek dat ook het kerkbestuur zich beraadt op mogelijke toekomstige functies van het kerkgebouw buiten de erediensten. Door het creëren van een plein in de nabije omgeving van de kerk kan daardoor een 'win-win' situatie ontstaan.

Het woord 'plein' roept een beeld op van een open ruimte die alleen voor voetgangers toegankelijk is. Een dergelijk plein heeft Hummelo op het moment niet. De ruimte voor een dergelijk klassiek plein lijkt er ook niet te zijn. De werkgroep heeft daarom gekeken naar de functies die ze aan het plein wil geven. Het gaat immers vaak om tijdelijke evenementen waarvoor geen permanent plein hoeft te worden ingericht. De werkgroep is van mening dat de omgeving van de kruising Dorpstraat / Keppelseweg zich het beste leent voor een pleinfunctie. Het gaat om een locatie die de uitstraling van een plein heeft, maar ook een verkeersfunctie heeft. Bij evenementen kan het verkeer dan worden geweerd; zijn er geen evenementen, dan domineert de verkeersfunctie.

Herinrichting Keppelseweg en Dorpsstraat

De herinrichting van de Keppelseweg en de Dorpsstraat kan niet los worden gezien van de aanleg van een dorpsplein. Een waardig dorpsplein vraagt om gelijkwaardige toegangswegen. De huidige inrichting van de Dorpsstraat en de Keppelseweg is gericht op verkeersdoorstroming. Zodra de rondweg is aangelegd, krijgen deze twee wegen een andere functie en ontstaat een discrepantie tussen de identiteit van deze wegen. Er zal dan sprake zijn van een doorgaande (provinciale) weg en een ontsluitingsroute voor winkels en woonbuurten. Dit heeft ook gevolgen voor de verkeersveiligheid. De inrichting van de Dorpsstraat en de Keppelseweg zal aangepast moeten worden aan deze nieuwe functies. De wegen zullen worden ingericht als 30 km weg. Daarbij zullen veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden zodat de sociale en/of recreatieve functie een kans krijgen. Te denken valt aan:

 • bloembakken, drempels;
 • passende straatverlichting;
 • andere inrichting trottoirs en wegen en dergelijke.

Wat de (zeer brede) Keppelseweg betreft geldt, dat hier wellicht meer mogelijkheden zijn voor een andere inrichting (bijvoorbeeld door het planten van bomen in een laan). Tot slot moet bij de herinrichting van deze wegen rekening gehouden worden met de aanwonenden, de parkeermogelijkheden en de bereikbaarheid van de bedrijven. De toegang tot de parkeerplaats en het terras bij het Hart van Hummelo, evenals de inrichting van de parkeerplaats zelf, zijn ook belangrijke aandachtspunten.

Bereikbaarheid van Hummelo

In de startbijeenkomst werd meerdere keren aangegeven dat er een wens is om de doorgaande verbinding met de Zutphenseweg in stand te houden. Geconstateerd moet worden dat zowel de provincie als de gemeente de afsluiting van de Zutphenseweg als voorwaarde hebben gesteld voor de realisering van de rondweg. Voor de bereikbaarheid van het dorp is de afsluiting aan de noordzijde van het dorp een punt van zorg. Daarbij komt dat er plannen bestaan om de Hummeloseweg tussen de Jan de Jagerlaan in Laag- Keppel en de nieuwe rotonde nabij De Woordhof aan te merken als eenrichtingsweg.

Dat betekent dat Hummelo niet vanuit de noordzijde, en evenmin vanuit de westzijde (Laag-Keppel) met de auto rechtstreeks te bereiken zal zijn. Hiermee wordt de sociale en historische verbondenheid tussen de dorpen Hoog-Keppel en Laag-Keppel enerzijds en Hummelo anderzijds geweld aangedaan. Maar, erger nog, de verwachting is dat niet alleen basisschool De Woordhof, maar ook de plaatselijke middenstand ernstige nadelige gevolgen gaan ondervinden van deze sterk verminderde bereikbaarheid. Met andere woorden: door de voorgestelde verkeersmaatregelen wordt de leefbaarheid van Hummelo onevenredig zwaar aangetast.

Dit voorstel van de provincie Gelderland is voor de Dorpsraad dan ook onacceptabel. Het heeft voor zowel de middenstand als voor de school in Hummelo te grote en nadelige consequenties. Mensen die vanuit de richting Laag-Keppel komen (nu een afstand van circa 500 meter) moeten straks 3,3 kilometer omrijden. Vooruitlopend op dit Dorpsplan heeft de dorpswerkgroep Hummelo al actie ondernomen; er vindt een briefwisseling plaats tussen de dorpswerkgroep Hummelo en de ondernemersvereniging enerzijds, en provincie Gelderland en gemeente Bronckhorst anderzijds.

De resultaten van de startbijeenkomst op 4 november 2008 - Thema 1 Herinrichting van het dorp Hummelo 

  Voorstellen/wensen van de inwoners Aantal1 Prioriteit2
Dorpsplein
 • Aanleg van een centraal gelegen dorpsplein
 • Voorzieningen zoals bankjes
 • Plein voor diverse activiteiten voor jong en oud, zowel sportief als cultureel
 • Aanpassing kruising Dorpsstraat-Keppelseweg verkeersaanpassing door versmalling en/of verfraaiing verbod voor landbouwvoertuigen en zwaar vrachtverkeer
14 15
Zutphenseweg
 • Doorgaande weg naar Zutphen openhouden
2 10
Openbaar vervoer
 • Verbetering en instandhouding busverbinding (lijn Doetinchem-Zutphen en Doetinchem-Arnhem)
 • Bereikbaarheid treinstations
8 8
Parkeerplaatsen
 • Uitbreiding algemeen
 • Aanpassing bijvoorbeeld bij Het Wissel, Hyndendael en de Rabobank
5 0
Rondweg
 • Geen oost-variant
 • Geen west-variant
 • Geen rondweg
 • Oplossend vermogen voor het verkeersprobleem
5 0
Groen
 • Meer groen in de straten
 • Verbetering van het groenonderhoud
5 0

1 Aantal aanwezigen dat dit onderwerp steunt
2 De hoogte van de prioriteit die gegeven is door de aanwezigen