***Notulen ALV Dorpsraad 2017***

20 maart 2017 | 20:00 uur | FF naar Steef

Aanwezig: bestuur + leden

Afwezig: Mevr. R. Tolhuisen, dhr. Markvoort, dhr. E. Goverde, Dhr. T. Schuurman, mevr.    P. Jansen, dhr. H. Oudhuis

 1. Opening door de voorzitter

Speciaal welkom voor dhr. J. Ditzel, de gebiedsambtenaar van Bronckhorst-zuid.

 1. Vaststellen agenda

Geen wijzigingen, daardoor dus vastgesteld.

 1. Mededelingen ingekomen stukken
 • De Dorpsraad is, in samenwerking met de ondernemers van start gegaan met het verspreiden van Goodiebags. Iedereen die na 1 januari 2017 in Hummelo is komen wonen, ontvangt een tas met leuke acties en presentjes als welkom. De Dorpsraad probeert alle nieuwe bewoners in de gaten te houden, maar roept de leden op om de nieuwkomers ook aan ons door te geven.
 • Op zaterdag 25 maart 2017 vindt de zwerfvuilactie plaats. In de vergadering speciale aandacht om deel te nemen. Om 9.00u. wordt er verzameld bij de Gouden Karper en omstreeks 12.30u. staat er een stamppotbuffet klaar voor alle deelnemende vrijwilligers.
 • Op zaterdagochtend 18 februari heette de Dorpsraad een groot deel van de Gemeenteraad welkom om een rondleiding te geven door de herinrichting in de kern van Hummelo. Bovendien werd de Gemeenteraad ook rondgeleid om de regio net rondom de herinrichting, om te laten zien welke verbeteringen daar nog plaats zouden kunnen vinden.
 • Patricia Jansen neemt plaats in het bestuur van de Hessenhal als afgevaardigde vanuit Hummelo.
 • Tegenover FF naar Steef, bij het voormalige milieuplein zal zeer binnenkort een TIP (toeristisch informatie punt) geplaatst worden. Vanuit de wens om als Dorpsraad ook eigen accenten in de herinrichting mee te nemen, is dit informatiepunt door Robert Kuperij ontworpen. Medio mei zal de opening zijn, gecombineerd met andere activiteiten.
 • Vanuit de gemeente wordt een bomeninventarisatieproject gestart. De informatieavond vanuit de gemeente viel tegelijk met de ALV. Herman Pelgrom is aanwezig voor verdere informatie. Het doel is om markante bomen in de gemeente te inventarisen, voornamelijk in Hummelo, Keppel en Drempt.
 1. Notulen d.d. 14 maart 2016
 • Notulen van de ledenvergadering zijn niet meegestuurd naar de leden.
 • Bestuur bestaat voorlopig 1 bestuurslid minder door het aftreden van Ria Tolhuisen. Er zijn zeker gegadigden, maar het organiseren van intreden was niet gelukt voorafgaand aan de ALV.
 • Verder geen opmerkingen, waardoor de notulen door de vergadering zijn goedgekeurd en aangenomen.
 1. Jaarverslag 2016

Het jaarverslag is met de uitnodiging verspreid en toegelicht door Elly Smeitink. Het jaarverslag zal op de website www.hummelo.nl/dorpsraad worden geplaatst. NB. In het jaarverslag van de secretaris staat de verkeerde link naar de website vermeld. Bovenstaande link is de juiste. Dit zal worden aangepast in de versie die op de website wordt geplaatst.

 1. Financieel verslag van de penningmeester

Het financieel verslag is in de presentatie laten zien. Penningmeester Henk Kuperij heeft het verslag toegelicht. In de toelichting wordt de begroting verder toegelicht.

Zou het geld van ‘Zomer in Gelderland’ niet aan de ANWB paal besteed kunnen worden?

A: het geld van ‘Zomer in Gelderland’ is niet besteedbaar door de Dorpsraad, maar door het organiserend comité van ‘Zomer in Gelderland’. De rekening van de Dorpsraad dient als opslagplek voor het geld.

Is er voldoende geld voor een project als een zonneweide?

A: Ja, maar we zijn reeds betrokken bij het opstarten van een zonne-collectief in Hummelo.

 

Verslag kascommissie

Frans Jansen en Henk Maalderink hebben geen onrechtmatigheden gevonden. Alles was duidelijk, goed beargumenteerd en goed weergegeven.

Henk Maalderink treedt af als kascommissielid. Ed Geerlings meldt zich om Frans Jansen bij te staan bij de controle van 2018.

Begroting 2017

De begroting is ter inzage in de presentatie laten zien door Henk Kuperij.

Wordt er nog een activiteit rondom het opleveren van de huiskamer gedaan? Moet daar in de begroting geen post voor gereserveerd worden?

A: Ja, dit zal worden gecombineerd met een andere activiteit. Hiervoor zitten al mogelijkheden in de post van ‘voorziening huiskamer.’

Heeft de Dorpsraad wat van doen met het Dorpshuis?

A: Nee, dit is een andere organisatie.

Er zijn onduidelijkheden rondom de voorziening van de elektropaal? Hoeveel kost die?

A: De oplaadpaal wordt betaald door de gemeente. Voor de elektroput ligt een offerte. Deze zal worden beheerd door de organisatie van ‘Vive la France’/’FF naar Steef’. Kosten hiervoor zijn ook voor de gemeente en zal worden geleverd via Liander.

Elektroput zal zijn ten behoeve van de stroomvoorziening van evenementen op het plein, de oplaadpaal ten behoeve van het opladen van elektrische auto’s.

 1. Meerjarenplan Dorpsplan

Aan de hand van de avonden ter voorbereiding aan het Dorpsplan 2.0, zijn de volgende hoofpunten naar voren gekomen.

 • Hoe kan Hummelo op de markt worden gezet en wat is een passend label voor Hummelo?
 • Inzetten op aantrekkelijkheid voor jeugd van 18 tot 20 jaar en op hun terugkomen na hun 35e.
 • Groter denken dan Hummelo; buitenwijk van Doetinchem; samenwerking met opleidingen en dergelijke, niet alleen vanuit eigen dorp denken maar wel met de nadruk op eigen dorp.
 • Krimp en vergrijzing
 • Toerisme; samenwerking met platform en campings.
 •  
 1. Rondvraag

Hoe zit het nu met de ontsluiting van de Dorpsstraat aan de noordzijde?

A: De Dorpsraad wil luisteren naar voor en tegenstanders. De Dorpsraad zit in de onderzoeksfase naar hoe de huidige situatie ontvangen wordt.  

Hoe zit het met de sluiting van de Hummeloseweg in Laag Keppel? Wordt er ook gelet op de Rozegaardeweg die in deze situatie al onveilig wordt bevonden.

A: Theo en Elly waren aanwezig op de hoorzitting. De zaak is lopende. Deze zaak wordt absoluut benoemd door de Dorpsraad en staat in de komende tijd zeker op de agenda. De vragen die hieruit voortkomen zijn: ‘Hoe werken de tellers? Misschien op eigen initiatief tellen? Hoe kan er bewezen worden dat de tellingen significant zijn?’

Wat is de staat van de glasvezel van het buitengebied?

A: CIF heeft zich van de markt teruggetrokken, maar werken nog wel voor de toegezegde gemeentes en gaan hier dan ook aanleggen. De reden voor de terugtrekking zijn de aanzienlijk hoge kosten. Na herberekeningen blijkt dat de buitengebieden duurder dan verwacht zijn. Bovendien mag de Gemeente subsidiëren in verband met Europese regels. Verder dan dit zijn daar niet veel meer antwoorden over te geven.

 

Uitrit parkeerplaats evenemententerrein? Bebording? Verduidelijking?

A: Jan Ditzel heeft dit genoteerd voor nader onderzoek.

Bij de Dorpspomp naast de kerk is een fel oranje afvalbak geplaatst? Van horen zeggen wordt deze kleur niet gewaardeerd.

A: Bedankt voor het signaal

De kruising Pennekampweg-Keppelseweg is mooi aangelegd. Kunnen de rest van de drempels niet doorgetrokken worden net als de drempel keppelseweg?

A: Jan Ditzel heeft dit genoteerd voor nader onderzoek.

 1. Rondvraag

De vergadering wordt gesloten door de voorzitter. Na de pauze zal er middels brainstormsessies gekeken worden naar aanvullingen op het Dorpsplan. Deze brainstorm zal meegenomen worden in het meerjarenplan.