Op 14 juni 2012 is de Dorpsraad in de gelegenheid geweest om inspraak te geven in een Commissievergadering van de gemeente Bronckhorst.

Inspraak Commissie vergaderingOnderwerp van inspraak was de ontsluiting van Hummelo aan de noordzijde na aanleg van de rondweg. Hieronder vindt u de tekst van het pleidooi.


Beste Commissieleden,

Dank U voor de mogelijkheid in te kunnen spreken en een reactie te geven op het onderzoek dat is gedaan naar de mogelijkheid tot ontsluiting van Hummelo aan de noordzijde na aanleg van de rondweg. Dit is het onderwerp agendapunt 3 van deze commissievergadering.

Mijn naam is Maureen Minkhorst. Als lid van de werkgroep Herinrichting Dorp praat ik namens de Dorpsraad Hummelo. Wij zijn als werkgroep aanwezig geweest bij de brainstorm sessies en bij de inloopavonden. Ik ben hier samen met Henk Kuperij. Hij is bestuurslid van de Dorpsraad en ook lid van de werkgroep.

Allereerst het standpunt van de Dorpsraad inzake de Rondweg: De Dorpsraad is altijd neutraal gebleven over de locatie, Wij steunen de aanleg van een rondweg omdat dit de leefbaarheid van Hummelo vergroot. Wij zijn blij dat er een rondweg komt, zonder een uitspraak te doen over de locatie.

Waar wij ons zorgen om maken, is de volledige afsluiting aan de noordelijke zijde. Natuurlijk vanwege de ondernemers aan de noordzijde maar ook vanwege de totale bereikbaarheid van de 16 ondernemers aan de Dorpsstraat en daarbij de leefbaarheid van ons dorp.

Vanwege de krimp , omdat we het voorzieningenniveau dat we hebben willen handhaven. Denk hierbij ook aan de regio functie die Hummelo nu nog heeft. Omdat hier eerder mensen komen en blijven consumeren / wonen als er - naast een verkeersveilige situatie- óók voorzieningen zijn. Omdat we ook willen dat er interesse is in wonen op het oude Woordhof terrein. Omdat we zien dat mensen letterlijk een 'rondje' maken. Omdat het druk is bij de Bakker ,de benzinepomp en de Spar rond de tijd dat de kinderen naar school gebracht of opgehaald moeten worden. Omdat dit levendigheid met zich mee brengt.

Vanwege het feit dat we het de mensen in deze tijd van krimp eerder makkelijker dan moeilijker moeten maken. Zonder dat je het ze te makkelijk maakt, dat begrijpen we ook. Maar laten we er geen afgesloten dood dorp van maken.

Wees voorzichtig. Een nieuwe klant / bewoner / ondernemer binden is zilver, maar een klant / bewoner / ondernemer behouden is goud

We moeten ons dorp letterlijk open blijven stellen voor geïnteresseerden. Toeristen komen naar de Achterhoek en rijden dan vaak min of meer toevallig, ook door Hummelo. Verrast door de schoonheid van ons dorp, houden ze staande en zorgen zij voor leven in ons dorp. Deze mensen wil niemand missen, maar we missen ze wél als de weg wordt afgesloten! Toeristen komen ook per fiets en dat zal zo blijven, maar van hen alleen is het moeilijk leven! Hummelo heeft ook de mensen uit de omgeving nodig.

Forensen, of mensen uit de omliggende dorpen (Hoog-Keppel, Laag-Keppel, Eldrik, Drempt, Toldijk), die - al dan niet op doorreis- gewend zijn in Hummelo hun boodschappen te doen, of een zakelijke afspraak hebben bij één van de horecagelegenheden. Als dat straks moeilijker wordt, dan wordt Hummelo net zo makkelijk ingeruild voor Doesburg , Wehl, of een ander dorp waar men voldoendevoorzieningen heeft en nog wél doorheen kan. De ondernemers kunnen u vertellen hoeveel klandizie zij hebben van de 'gemaksklant': de klant die net zo makkelijk ergens anders naar toe gaat.

Wij zijn daarom blij met de motie die eind 2011 werd ingediend, en het onderzoek dat daarop werd aangekondigd. Ook de voortvarendheid waarmee het onderzoek door de provincie werd opgepakt, stemde ons positief. De voortvarendheid waarmee het onderzoek vervolgens werd afgerond, deed ons de wenkbrauwen fronsen.

De mogelijkheid van een doorstroming staat bij ons voorop. Tweerichtingsverkeer, waarbij alleen 'het bestemmingsverkeer' gebruik maakt van de Dorpsstraat, is het ideaalplaatje. En dat dit technisch lastig haalbaar is, dat is bekend en dat kunnen we ook nalezen in het rapport van het onderzoek door de provincie. Overigens hebben de verkeerskundigen van de provincie ons tijdens de eerste brainstormsessie verteld dat een eenrichtingsvariant verkeerskundig de meeste kans van slagen heeft. Dit had ook de voorkeur van de Dorpsraad. Wij snappen daarom niet dat de tweerichtingsvariant plots zo centraal heeft gestaan in het onderzoek.

Dat het duur is, een noordelijke aansluiting en het aanpassen van de weg naar verblijfsgebied, dat hadden we ook verwacht. Zeker, nadat tijdens de tweede brainstormsessie gevraagd werd naar de 'wensen' van de belanghebbenden. Als je - zonder de portemonnee in handen te hebben of kennis hebt van wat dingen kosten- mag filosoferen over de inrichting van een aantrekkelijke, historische dorpskern, dan komen er heel wat ideeën naar boven!! 1,6 miljoen euro….. Wij hopen dat de provincie al deze ideeën niet heeft meegenomen in haar berekening, maar zeker weten doen we dat niet omdat we geen inzage hebben in de raming. Wij hebben begrepen dat de kosten niet openbaar worden gemaakt omdat het om een raming gaat. Maar wij kunnen ons zo voorstellen, dat de raadsleden straks, enorm zullen schrikken van 1.6 miljoen! Zeker, nu in het voorstel wel wordt genoemd dat een goede herinrichting niet voor minder dan dit bedrag uitgevoerd kan worden!

Maar ook wij zijn reëel. En ook wij willen een kosten baten analyse maken, ook als het niet om onze eigen portemonnee gaat. Dan maar geen geluidsarme klinkerverharding of historische lantaarnpalen. maar een goede goedkopere oplossing. Dan maar geen tweerichtingsvariant…

Zorgvuldig afwegen wat de toegevoegde waarde is van een doorgaande dorpskern ten opzichten van een fraai dorpsgezicht, de kosten in ogenschouw genomen.

Dus plussen en minnen over de andere mogelijkheden. KOSTEN VERSUS BATEN

Dit is wat wij missen in het verslag van het onderzoek. Wij missen mogelijkheden. Wij missen een uiteenzetting van de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden. Wij missen het creatieve denkproces.

De voor- en nadelen van een eenrichtingsontsluiting Zuid - Noord bijvoorbeeld. Wat is hierover onderzocht?

De kosten van een ontsluiting Noord - Zuid. De voorbeelden van dorpen waarin dit ook het geval is, waarom gaat het daar goed en/of niet goed? Heeft het politieadvies daar ook iets over gezegd; over wat bijvoorbeeld wel succesvolle maatregelen zijn gebleken, die ook voor Hummelo toegepast zouden kunnen worden? Is aan de politie gevraagd, wat zou voor jullie een aanvaardbare constructie zijn? Waar zitten volgens de politie de mogelijkheden?

De kosten van de noordelijke ontsluiting versus de kosten van de herinrichting van het dorp. De kosten van de 'opsmuk', versus de echt noodzakelijke maatregelen. Wat er van te denken om vervolgens de krachten van de bewoners / ondernemers van Hummelo te bundelen om samen 'de opsmuk' in ons dorp te verzorgen. Enige vorm van saamhorigheid is toch al hard nodig gezien de verdeeldheid die is ontstaan na de keuze van het tracé. En dit is een mooie aanleiding.

Laten we waken voor de leefbaarheid in ons dorp. In het ontwerp voor de rondweg is de noordzijde van het dorp afgesloten. Het onderzoek van de provincie leidt tot een negatief advies. Maar het is nog niet te laat om creatief en praktisch om te gaan met situatie.

De Dorpsraad Hummelo heeft in samenspraak met de VKK het Gelders Genootschap opdracht gegeven een impressie te maken van de herinrichting van de Dorpsstraat en de mogelijkheid van een dorpsplein. Dit zelfde Gelders Genootschap snapt niet dat een afsluiting van de weg de enige mogelijkheid is en wil graag meedenken over een goede oplossing. Bovendien, zo geven zij aan, heeft Hummelo een beschermd dorpsgezicht en bij het kenmerkende historische karakter van Hummelo hoort ook een doorgangsfunctie.

De Dorpsraad Hummelo vraagt aan U om nog geen definitief besluit te nemen over het negatieve advies van het College. Wij staan achter onze ondernemers maar willen graag alle mogelijkheden onderzocht zien en dat er pas dan met een verantwoord , creatief en onderbouwd voorstel wordt gekomen.

Een nieuwe klant / bewoner / ondernemer binden is zilver, maar een klant / bewoner / ondernemer behouden is goud.